برنامه هفتگی انجام آزمایش های الایزا

 

 

 

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

 

( سلامت جنین )

PR3

Anti-phospho

(IgG/IgM)

T3-Uptake

DHEA

HCV

Inhibin – A

MPO

Anti – cardio

(IgG/IgM)

P.T.H

ANA

Anti-TPO

β –HCG titter

Vit-D3

Anti-TPO

Vit-D3

H.pylori

(IgM)

Vit-D3

Esteriol

(UE3)

17-OH

Anti-Ds-DNA

Ferritin

H.pylori

(IgA)

Insulin

Free β HCG

CH 50

Anti-CCP

 

HBs

(Ab)

Ferritin

PAPP-A

Ferritin

H.pylori

(IgG)

 

Vit-B12