میکروبیولوژی

شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه

 

 

۱. انجام کنترل کیفی به موقع محیط های کشت، دیسک های آنتی بیوگرام ،معرف های میکروب شناسی و رنگ گرم


۲. نگهداری صحیح محیط های کشت و دیسک های آنتی بیوگرام


۳. کنترل مداوم صحت کاراتوکلاو


۴. انجام صحیح تست های افتراقی و آنتی بیوگرام


۵. نگهداری صحیح سوش های میکروبی و ساب کالچر به موقع آن ها


۶. تشخیص صحیح نمونه های بالینی بیماران


۷. پایش دمای یخچال ، فریزر و انکوباتور


۸. سرعت و دقت لازم در انجام وظایف محوله و انجام صحیح مستندسازی های لازم


۹. تشخیص صحیح نمونه های کنترل کیفی خارجی